Zestaw podręczników 2020-2021

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chalinie, po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej szkoły z dnia 18 czerwca 2020 r.

publikuje
 szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/21.

 

 

Z zestawem można zapoznać się w bibliotece szkolnej, kancelarii szkoły lub u nauczyciela wychowawcy.

 

 

Jednocześnie informuję, że w naszej szkole zgodnie z art. 22a. w/w ustawy:

1. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.

2. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.

3.      Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

4.  Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

 

 

Chalin, dnia 18 czerwca 2020 r.