Ubezpieczenie uczniów Przedszkola w Chalinie

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Przedszkolu w Chalinie w roku szkolnym 2020/2021

 

Tabela nr 1: Podstawowe informacje

Nr polisy ubezpieczeniowej

EDU-A/P  083018

Ubezpieczyciel

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Suma ubezpieczenia

12 000 zł

Składka od ucznia

24 zł

Okres ubezpieczenia

01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.

Czasowy i terytorialny zakres ochrony

Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie

Wyczynowe uprawianie sportu

Objęte ochroną, bez zwyżki składki dla ucznia

Wypłata świadczeń

Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie zgłoszenia szkody i dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów (np. rachunków za leczenie). Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz wysokość świadczenia ustalane są na podstawie OWU i warunków szczególnych oraz Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

 

Tabela nr 2: Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Wysokość świadczeń (odszkodowania)

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO (Opcja Dodatkowa D1; świadczenie skumulowane)

24 000 zł

ŚMIERĆ NA SKUTEK WYPADKU NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W TYM PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH (świadczenie skumulowane)

24 000 zł

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU ORAZ WYNIKU ZAWAŁU SERCA I UDARU MÓZGU

12 000 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) W NASTĘPSTWIE NW

1 200 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU 100% USZCZERBKU NA ZDROWIU

12 000 zł

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NW (1% SU za 1% uszczerbku, zgodnie z Tabelą Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk)

1% SU = 120 zł

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU ZAWAŁU SERCA I UDARU MÓZGU (1% SU za 1% uszczerbku, zgodnie z ww. tabelą)

1% SU = 120 zł

ROZPOZNANIE U UBEZPIECZ. SEPSY (jednorazowo 20% SU)

2 400 zł

ŚWIADCZENIE ZA OPARZENIA W WYNIKU NW (Opcja Dodatkowa D2) – SU: 10 000 zł

II stopień: 1.000 zł, III stopień: 3.000 zł, IV stopień: 5.000 zł

ŚWIADCZENIE ZA ODMROŻENIA W WYNIKU NW (Opcja Dodatkowa D3) – SU: 5 000 zł

II stopień: 500 zł, III stopień: 1.500 zł, IV stopień: 2.500 zł

ŚWIADCZENIE ZA WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU W WYNIKU NW (zgodnie z tabelą w programie Maximus Broker;  w zależności od długości pobytu w szpitalu (min. 3 dni))

od 120 zł  do 600 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ATAKU PADACZKI  (zakres świadczeń rozszerzony o świadczenia z tyt. uszczerbku na zdrowiu spowodowanego atakiem padaczki)

TAK

ŚWIADCZENIE ZA POGRYZIENIA/POKĄSANIA PRZEZ PSA I INNE ZWIERZĘ, UKĄSZENIA, UŻĄDLENIA PRZEZ OWADY

od 120 zł  do 600 zł

ZWROT KOSZTÓW NABYCIA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

do 3 600 zł

KOSZTY ZAKUPU LUB NAPRAWY OKULARÓW KOREKCYJNYCH LUB APARATU SŁUCHOWEGO USZKODOWNYCH W WYNIKU NW NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

do 200 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZATRUCIA POKARMOWEGO, NAGŁEGO ZATRUCIA GAZAMI, POŻAŻENIA PRĄDEM LUB PIORUNEM (min. 3 dniowa hospitalizacja)

600 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ROZPOZNANIA U UBEZPIECZONEGO CHOROBY ODZWIERZĘCEJ (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)

600 zł

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA W WYNIKU NNW NA TERENIE RP (D10):

- koszty z tytułu wizyt lekarskich

- zabiegów ambulatoryjnych

- badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczeniu

- pobytu w szpitalu

- operacji za wyjątkiem operacji plastycznych

- zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

- rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie

do 3 600 zł

(rehabilitacja do 1 200 zł)

ZWROT KOSZTÓW OPERACJI PLASTYCZNYCH  NA TERENIE RP W ZWIĄZKU Z NW – Opcja Dodatkowa D7

do 2 400 zł

ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

do 3 600 zł

ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU NW – Opcja Dodatkowa D4 (dzienne, za każdy dzień pobytu, płatne od 1 dnia, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał min. 3 dni; płatne max. za 100 dni)

100 zł za dzień pobytu

ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU CHOROBY – Opcja Dodatkowa D5 (dziennie, za każdy dzień pobytu, płatne od 3 dnia pobytu w szpitalu; płatne max. za 100 dni)

100 zł za dzień pobytu

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO W WYNIKU NNW NA TERENIE RP – Opcja Dodatkowa D13 (koszty poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego)

do 1 200 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BÓL *)

100 zł

POWAŻNE CHOROBY – Opcja Dodatkowa D6

2 500 zł

ŚWIADCZENIE ASSISTANCE EDU PLUS – Opcja Dodatkowa D15 (pomoc medyczna, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjna, pomoc informatyczna)

SU: 5 000 zł

 

*) Świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból świadczenie z tytułu uszkodzeń (urazów) ciała w wyniku NW, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co jednej wizyty kontrolnej i nie zostały zakwalifikowane uszczerbku na zdrowiu na podstawie obowiązującej w umowie ubezpieczenia tabeli świadczeń w tytułu uszczerbków.

**) Poważne choroby - świadczenie w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju Poważnej Choroby: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

 

Do umowy ubezpieczenia zostały również włączone następujące postanowienia dodatkowe:

Klauzula włączenia odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas jazdy rowerem bez uprawnień – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas jazdy przez ubezpieczonego w wieku od 10 do 18 lat rowerem bez wymaganych uprawnień oraz podczas jazdy rowerem przez dziecko w wieku poniżej 10 lat bez opieki osoby dorosłej.

Klauzula włączenia odpowiedzialności za następstwa wypadków w wyniku udziału Ubezpieczonego w bójkach – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas udziału Ubezpieczonego w bójkach, pod warunkiem, że było to działanie w obronie koniecznej.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY

Szkodę można zgłosić do Ubezpieczyciela:

Ø       Telefoniczne – na numer telefonu InterRisk Kontakt: 22 575 25 25

Ø       Tradycyjnie – wypełniony druk wraz z dokumentacją należy wysłać na adres:

Przegr. Pocztowa nr 3334

40-610 Katowice

Ø       Elektronicznie

·        Internetowo - za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new  

·        Pocztą elektroniczną - skany druku zgłoszenia szkody wymaganych dokumentów (wskazanych w OWU) należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl

 

Preferowana i najszybsza forma zgłoszenia szkody – internetowo na adres wskazany powyżej.

Druk zgłoszenia szkody oraz procedura zgłaszania szkód dostępna w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej pod adresem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

 

INFORMACJE KOŃCOWE:

Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie oferty InterRisk TU S.A. VIG dla Klientów Maximus Broker Sp. z o.o. i OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020 r. Informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID) zostały załączone do ww. OWU.

Ww. OWU wraz z tabelą uszczerbku na zdrowiu są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Zadaniemtego materiału jest przedstawieniewarunkówubezpieczeniawprzystępnyiskrótowysposóbwzwiązkuzczymniezbędnejeststosowanie uogólnieńipodawanietylkonajbardziejistotnychinformacji. Warunki i zakres ubezpieczenia zawarte są zgodnie z umową ubezpieczenia wskazaną na 1 stronie niniejszego materiału informacyjnego w pozycji „Nr polisy ubezpieczeniowej”.