Ubezpieczenie uczniów 2020/2021

 • Ubezpieczenie uczniów Przedszkola w Chalinie

   

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Przedszkolu w Chalinie w roku szkolnym 2020/2021

   

  Tabela nr 1: Podstawowe informacje

  Nr polisy ubezpieczeniowej

  EDU-A/P  083018

  Ubezpieczyciel

  InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

  Suma ubezpieczenia

  12 000 zł

  Składka od ucznia

  24 zł

  Okres ubezpieczenia

  01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.

  Czasowy i terytorialny zakres ochrony

  Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie

  Wyczynowe uprawianie sportu

  Objęte ochroną, bez zwyżki składki dla ucznia

  Wypłata świadczeń

  Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie zgłoszenia szkody i dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów (np. rachunków za leczenie). Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz wysokość świadczenia ustalane są na podstawie OWU i warunków szczególnych oraz Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

   

  Tabela nr 2: Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

  ZAKRES UBEZPIECZENIA

  Wysokość świadczeń (odszkodowania)

  ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO (Opcja Dodatkowa D1; świadczenie skumulowane)

  24 000 zł

  ŚMIERĆ NA SKUTEK WYPADKU NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W TYM PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH (świadczenie skumulowane)

  24 000 zł

  ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU ORAZ WYNIKU ZAWAŁU SERCA I UDARU MÓZGU

  12 000 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) W NASTĘPSTWIE NW

  1 200 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU 100% USZCZERBKU NA ZDROWIU

  12 000 zł

  TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NW (1% SU za 1% uszczerbku, zgodnie z Tabelą Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk)

  1% SU = 120 zł

  TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU ZAWAŁU SERCA I UDARU MÓZGU (1% SU za 1% uszczerbku, zgodnie z ww. tabelą)

  1% SU = 120 zł

  ROZPOZNANIE U UBEZPIECZ. SEPSY (jednorazowo 20% SU)

  2 400 zł

  ŚWIADCZENIE ZA OPARZENIA W WYNIKU NW (Opcja Dodatkowa D2) – SU: 10 000 zł

  II stopień: 1.000 zł, III stopień: 3.000 zł, IV stopień: 5.000 zł

  ŚWIADCZENIE ZA ODMROŻENIA W WYNIKU NW (Opcja Dodatkowa D3) – SU: 5 000 zł

  II stopień: 500 zł, III stopień: 1.500 zł, IV stopień: 2.500 zł

  ŚWIADCZENIE ZA WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU W WYNIKU NW (zgodnie z tabelą w programie Maximus Broker;  w zależności od długości pobytu w szpitalu (min. 3 dni))

  od 120 zł  do 600 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ATAKU PADACZKI  (zakres świadczeń rozszerzony o świadczenia z tyt. uszczerbku na zdrowiu spowodowanego atakiem padaczki)

  TAK

  ŚWIADCZENIE ZA POGRYZIENIA/POKĄSANIA PRZEZ PSA I INNE ZWIERZĘ, UKĄSZENIA, UŻĄDLENIA PRZEZ OWADY

  od 120 zł  do 600 zł

  ZWROT KOSZTÓW NABYCIA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

  do 3 600 zł

  KOSZTY ZAKUPU LUB NAPRAWY OKULARÓW KOREKCYJNYCH LUB APARATU SŁUCHOWEGO USZKODOWNYCH W WYNIKU NW NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

  do 200 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZATRUCIA POKARMOWEGO, NAGŁEGO ZATRUCIA GAZAMI, POŻAŻENIA PRĄDEM LUB PIORUNEM (min. 3 dniowa hospitalizacja)

  600 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ROZPOZNANIA U UBEZPIECZONEGO CHOROBY ODZWIERZĘCEJ (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)

  600 zł

  ZWROT KOSZTÓW LECZENIA W WYNIKU NNW NA TERENIE RP (D10):

  - koszty z tytułu wizyt lekarskich

  - zabiegów ambulatoryjnych

  - badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczeniu

  - pobytu w szpitalu

  - operacji za wyjątkiem operacji plastycznych

  - zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

  - rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie

  do 3 600 zł

  (rehabilitacja do 1 200 zł)

  ZWROT KOSZTÓW OPERACJI PLASTYCZNYCH  NA TERENIE RP W ZWIĄZKU Z NW – Opcja Dodatkowa D7

  do 2 400 zł

  ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  do 3 600 zł

  ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU NW – Opcja Dodatkowa D4 (dzienne, za każdy dzień pobytu, płatne od 1 dnia, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał min. 3 dni; płatne max. za 100 dni)

  100 zł za dzień pobytu

  ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU CHOROBY – Opcja Dodatkowa D5 (dziennie, za każdy dzień pobytu, płatne od 3 dnia pobytu w szpitalu; płatne max. za 100 dni)

  100 zł za dzień pobytu

  ZWROT KOSZTÓW LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO W WYNIKU NNW NA TERENIE RP – Opcja Dodatkowa D13 (koszty poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego)

  do 1 200 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BÓL *)

  100 zł

  POWAŻNE CHOROBY – Opcja Dodatkowa D6

  2 500 zł

  ŚWIADCZENIE ASSISTANCE EDU PLUS – Opcja Dodatkowa D15 (pomoc medyczna, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjna, pomoc informatyczna)

  SU: 5 000 zł

   

  *) Świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból świadczenie z tytułu uszkodzeń (urazów) ciała w wyniku NW, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co jednej wizyty kontrolnej i nie zostały zakwalifikowane uszczerbku na zdrowiu na podstawie obowiązującej w umowie ubezpieczenia tabeli świadczeń w tytułu uszczerbków.

  **) Poważne choroby - świadczenie w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju Poważnej Choroby: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

   

  Do umowy ubezpieczenia zostały również włączone następujące postanowienia dodatkowe:

  Klauzula włączenia odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas jazdy rowerem bez uprawnień – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas jazdy przez ubezpieczonego w wieku od 10 do 18 lat rowerem bez wymaganych uprawnień oraz podczas jazdy rowerem przez dziecko w wieku poniżej 10 lat bez opieki osoby dorosłej.

  Klauzula włączenia odpowiedzialności za następstwa wypadków w wyniku udziału Ubezpieczonego w bójkach – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas udziału Ubezpieczonego w bójkach, pod warunkiem, że było to działanie w obronie koniecznej.

   

   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY

  Szkodę można zgłosić do Ubezpieczyciela:

  Ø       Telefoniczne – na numer telefonu InterRisk Kontakt: 22 575 25 25

  Ø       Tradycyjnie – wypełniony druk wraz z dokumentacją należy wysłać na adres:

  Przegr. Pocztowa nr 3334

  40-610 Katowice

  Ø       Elektronicznie

  ·        Internetowo - za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new  

  ·        Pocztą elektroniczną - skany druku zgłoszenia szkody wymaganych dokumentów (wskazanych w OWU) należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl

   

  Preferowana i najszybsza forma zgłoszenia szkody – internetowo na adres wskazany powyżej.

  Druk zgłoszenia szkody oraz procedura zgłaszania szkód dostępna w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej pod adresem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

   

  INFORMACJE KOŃCOWE:

  Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie oferty InterRisk TU S.A. VIG dla Klientów Maximus Broker Sp. z o.o. i OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020 r. Informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID) zostały załączone do ww. OWU.

  Ww. OWU wraz z tabelą uszczerbku na zdrowiu są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Zadaniemtego materiału jest przedstawieniewarunkówubezpieczeniawprzystępnyiskrótowysposóbwzwiązkuzczymniezbędnejeststosowanie uogólnieńipodawanietylkonajbardziejistotnychinformacji. Warunki i zakres ubezpieczenia zawarte są zgodnie z umową ubezpieczenia wskazaną na 1 stronie niniejszego materiału informacyjnego w pozycji „Nr polisy ubezpieczeniowej”.

 • Ubezpieczenie uczniów Szkoły Podstawowej

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Szkole Podstawowej w Chalinie w roku szkolnym 2020/2021

   

  Tabela nr 1: Podstawowe informacje

  Nr polisy ubezpieczeniowej

  EDU-A/P

  Ubezpieczyciel

  InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

  Suma ubezpieczenia

  12 000 zł

  Składka od ucznia

  30 zł

  Okres ubezpieczenia

  01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.

  Czasowy i terytorialny zakres ochrony

  Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie

  Wyczynowe uprawianie sportu

  Objęte ochroną, bez zwyżki składki dla ucznia

  Wypłata świadczeń

  Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie zgłoszenia szkody i dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów (np. rachunków za leczenie). Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz wysokość świadczenia ustalane są na podstawie OWU i warunków szczególnych oraz Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

   

  Tabela nr 2: Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

  ZAKRES UBEZPIECZENIA

  Wysokość świadczeń (odszkodowania)

  ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO (Opcja Dodatkowa D1; świadczenie skumulowane)

  24 000 zł

  ŚMIERĆ NA SKUTEK WYPADKU NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W TYM PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH (świadczenie skumulowane)

  24 000 zł

  ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU ORAZ WYNIKU ZAWAŁU SERCA I UDARU MÓZGU

  12 000 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) W NASTĘPSTWIE NW

  1 200 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU 100% USZCZERBKU NA ZDROWIU

  12 000 zł

  TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NW (1% SU za 1% uszczerbku, zgodnie z Tabelą Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk)

  1% SU = 120 zł

  TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU ZAWAŁU SERCA I UDARU MÓZGU (1% SU za 1% uszczerbku, zgodnie z ww. tabelą)

  1% SU = 120 zł

  ROZPOZNANIE U UBEZPIECZ. SEPSY (jednorazowo 20% SU)

  2 400 zł

  ŚWIADCZENIE ZA OPARZENIA W WYNIKU NW (Opcja Dodatkowa D2) – SU: 10 000 zł

  II stopień: 1.000 zł, III stopień: 3.000 zł, IV stopień: 5.000 zł

  ŚWIADCZENIE ZA ODMROŻENIA W WYNIKU NW (Opcja Dodatkowa D3) – SU: 5 000 zł

  II stopień: 500 zł, III stopień: 1.500 zł, IV stopień: 2.500 zł

  ŚWIADCZENIE ZA WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU W WYNIKU NW (zgodnie z tabelą w programie Maximus Broker;  w zależności od długości pobytu w szpitalu (min. 3 dni))

  od 120 zł  do 600 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ATAKU PADACZKI  (zakres świadczeń rozszerzony o świadczenia z tyt. uszczerbku na zdrowiu spowodowanego atakiem padaczki)

  TAK

  ŚWIADCZENIE ZA POGRYZIENIA/POKĄSANIA PRZEZ PSA I INNE ZWIERZĘ, UKĄSZENIA, UŻĄDLENIA PRZEZ OWADY

  od 120 zł  do 600 zł

  ZWROT KOSZTÓW NABYCIA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

  do 3 600 zł

  KOSZTY ZAKUPU LUB NAPRAWY OKULARÓW KOREKCYJNYCH LUB APARATU SŁUCHOWEGO USZKODOWNYCH W WYNIKU NW NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

  do 200 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZATRUCIA POKARMOWEGO, NAGŁEGO ZATRUCIA GAZAMI, POŻAŻENIA PRĄDEM LUB PIORUNEM (min. 3 dniowa hospitalizacja)

  600 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ROZPOZNANIA U UBEZPIECZONEGO CHOROBY ODZWIERZĘCEJ (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna)

  600 zł

  ZWROT KOSZTÓW LECZENIA W WYNIKU NNW NA TERENIE RP (D10):

  - koszty z tytułu wizyt lekarskich

  - zabiegów ambulatoryjnych

  - badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczeniu

  - pobytu w szpitalu

  - operacji za wyjątkiem operacji plastycznych

  - zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

  - rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie

  do 3 600 zł

  (rehabilitacja do 1 200 zł)

  ZWROT KOSZTÓW OPERACJI PLASTYCZNYCH  NA TERENIE RP W ZWIĄZKU Z NW – Opcja Dodatkowa D7

  do 2 400 zł

  ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  do 3 600 zł

  ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU NW – Opcja Dodatkowa D4 (dzienne, za każdy dzień pobytu, płatne od 1 dnia, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał min. 3 dni; płatne max. za 100 dni)

  100 zł za dzień pobytu

  ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU CHOROBY – Opcja Dodatkowa D5 (dziennie, za każdy dzień pobytu, płatne od 3 dnia pobytu w szpitalu; płatne max. za 100 dni)

  100 zł za dzień pobytu

  ZWROT KOSZTÓW LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO W WYNIKU NNW NA TERENIE RP – Opcja Dodatkowa D13 (koszty poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego)

  do 1 200 zł

  ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BÓL *)

  100 zł

  POWAŻNE CHOROBY – Opcja Dodatkowa D6

  2 500 zł

  ŚWIADCZENIE ASSISTANCE EDU PLUS – Opcja Dodatkowa D15 (pomoc medyczna, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjna, pomoc informatyczna)

  SU: 5 000 zł

   

  *) Świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból świadczenie z tytułu uszkodzeń (urazów) ciała w wyniku NW, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co jednej wizyty kontrolnej i nie zostały zakwalifikowane uszczerbku na zdrowiu na podstawie obowiązującej w umowie ubezpieczenia tabeli świadczeń w tytułu uszczerbków.

  **) Poważne choroby - świadczenie w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju Poważnej Choroby: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

   

  Do umowy ubezpieczenia zostały również włączone następujące postanowienia dodatkowe:

  Klauzula włączenia odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas jazdy rowerem bez uprawnień – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas jazdy przez ubezpieczonego w wieku od 10 do 18 lat rowerem bez wymaganych uprawnień oraz podczas jazdy rowerem przez dziecko w wieku poniżej 10 lat bez opieki osoby dorosłej.

  Klauzula włączenia odpowiedzialności za następstwa wypadków w wyniku udziału Ubezpieczonego w bójkach – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas udziału Ubezpieczonego w bójkach, pod warunkiem, że było to działanie w obronie koniecznej.

   

   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY

  Szkodę można zgłosić do Ubezpieczyciela:

  Ø       Telefoniczne – na numer telefonu InterRisk Kontakt: 22 575 25 25

  Ø       Tradycyjnie – wypełniony druk wraz z dokumentacją należy wysłać na adres:

  Przegr. Pocztowa nr 3334

  40-610 Katowice

  Ø       Elektronicznie

  ·        Internetowo - za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new  

  ·        Pocztą elektroniczną - skany druku zgłoszenia szkody wymaganych dokumentów (wskazanych w OWU) należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl

   

  Preferowana i najszybsza forma zgłoszenia szkody – internetowo na adres wskazany powyżej.

  Druk zgłoszenia szkody oraz procedura zgłaszania szkód dostępna w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej pod adresem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

   

  INFORMACJE KOŃCOWE:

  Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie oferty InterRisk TU S.A. VIG dla Klientów Maximus Broker Sp. z o.o. i OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020 r. Informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID) zostały załączone do ww. OWU.

  Ww. OWU wraz z tabelą uszczerbku na zdrowiu są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Zadaniemtego materiału jest przedstawieniewarunkówubezpieczeniawprzystępnyiskrótowysposóbwzwiązkuzczymniezbędnejeststosowanie uogólnieńipodawanietylkonajbardziejistotnychinformacji. Warunki i zakres ubezpieczenia zawarte są zgodnie z umową ubezpieczenia wskazaną na 1 stronie niniejszego materiału informacyjnego w pozycji „Nr polisy ubezpieczeniowej”.