Nauczyciele

 Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie

w roku szkolnym 2020/2021

I. Pracownicy pedagogiczni

 

Lp.

Nazwisko i imię

Kwalifikacje

 

Pełniona funkcja

i prowadzone zajęcia

1.

Marczewska-Brzeska Marzena

geografia, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu nauczycieli

dyr. szkoły,

geografia kl. VI, VIIa, VIIb, VIIIb

2

 

Brzeziński Jan Robert

język angielski, biologia, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, egzaminator OKE

z-ca dyrektora szkoły,

język angielski kl. VIIa, VIIb, VIIIa i VIIIb

3.

Barska Katarzyna

język polski, język angielski, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika,  edukacja      i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

wych. oddziału przedszkolnego „Zerówka”, język angielski „Zerówka”

4.

Bukowska Maria

matematyka, przyroda, logopedia, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, egzaminator OKE

wych. kl VIIa, logopeda, rewalidacja, przygotowanie do egzaminu, przyroda kl. IV, matematyka kl. IV, VIIa, VIIIa i VIIIb

5.

Bukowska-Trzeciak Krystyna

religia, oligofrenopedagogika, przyroda, terapia

   rewalidacja, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, religia kl. I-VIII i „Zerówka”

6.

Grabka Sylwia

pedagogika przedszkolna z terapią dziecka, bibliotekoznawstwo, przyroda, język polski, język angielski, logopedia

Bibliotekarka, język angielski w przedszkolu

7.

Grabowska Anna

język polski, oligofrenopedagogika, edukacja przedszkolna                             i wczesnoszkolna

Nauczyciel wspomagający w kl. III

8.

Jabłoński Janusz

informatyka, w-f, edukacja dla bezpieczeństwa, oligofrenopedagogika

wych. kl V,

opiekun pracowni informatycznej, edb kl. VIIIa i VIIIb, informatyka kl. IV, V, VIIIa i VIIIb, wychowanie fizyczne kl. IV, V, VIIa, VIIb, VIIIa i VIIIb

9.

Jakubowska Judyta

j. angielski, chemia

zaj. rozwijające zainteresowania, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, język angielski kl. IV-VI, chemia kl. VII-VIII

10.

Kicińska-Majewska Joanna

psychologia, plastyka, oligofrenopedagogika, edukacja       i rehabilitacja osób z autyzmem        i zespołem Aspargera

psycholog szkolny, zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

11.

Krzeszewska Weronika

edukacja wczesnoszkolna                   z wychowaniem przedszkolnym, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, wspomaganie rozwoju dziecka  z autyzmem, resocjalizacja  i socjoterapia

Nauczyciel wspomagający w kl. IV, zaj. rozwijające uzdolnienia, zaj. rozwijające umiejętności uczenia się

12.

Lewandowska Izabela

edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja, terapia pedagogiczna

wych. kl I, rewalidacja, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

13.

Maciakiewicz Dorota

edukacja wczesnoszkolna                   i przedszkolna, j. angielski - wczesne nauczanie, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja                       i rehabilitacja osób                                 z niepełnosprawnością intelektualną,
wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń

Nauczyciel przedszkola „Starszaki”

14.

Majewski Waldemar

Język niemiecki, geografia, plastyka, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, biologia, egzaminator OKE

wych. kl IV

opiekun Samorządu Uczniowskiego, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, geografia kl. V i VIIIa, plastyka kl. IV-VII, język niemiecki kl. VII-VIII

15.

Ochej Jolanta

Język polski, logopedia, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, egzaminator OKE

wych. kl.  VIIIb

logopeda, rewalidacja, korekcyjno-kompensacyjne,  zajęcia rozwijające zainteresowania, język polski kl. VIIa i VIIIb

16.

Przybytek Halina

przyroda, biologia, chemia, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, egzaminator OKE

biologia kl. V-VIII

17.

Ryczkowska Maria

matematyka, fizyka, informatyka, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, egzaminator OKE

wych. kl VIIb, matematyka kl. V, VI i VIIb, fizyka kl. VII-VIII, opiekun koła wolontariatu i koła matematyczno-fizycznego, 

18.

 Rzekoński Maksymilian

muzyka, muzykoterapia, resocjalizacja

opiekun zespołu wokalno-muzycznego, muzyka kl. IV – VII, wychowawca świetlicy

19.

Sadowska Justyna

edukacja wczesnoszkolna, wdż, wos, pedagogika, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe

pedagog szkolny, wychowawca świetlicy,              opiekun strony    www.spchalin.pl, zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, wychowanie do życia w rodzinie kl. IV-VIII, doradztwo zawodowe kl. VII-VIII

20.

Specjalska Monika

w–f, terapia pedagogiczna, technika

wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne kl. VI

21.

Szcześniewska Justyna

edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapia pedagogiczna, edukacja

 i rehabilitacja osób

z autyzmem i zespołem Aspargera, surdopedagogika

Nauczyciel przedszkola „Maluchy”, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

22.

Szymańska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

wych. kl. II, lider zespołu edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacja, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, zaj. korekcyjno-kompensacyjne

23.

Waszkiewicz Hanna

plastyka, zajęcia techniczne, oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, edukacja

i rehabilitacja osób z autyzmem

i zespołem Aspargera

nauczyciel wspomagający w klasie II, technika kl. IV-VI

24.

Witkowska Agnieszka

j. polski, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, historia, plastyka,  egzaminator OKE, edukacja i rehabilitacja osób

z autyzmem i zespołem Aspargera

wych. kl.  VIIIa opiekun Samorządu Uczniowskiego, rewalidacja, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, język polski kl. IV, V, VIIb i VIIIa

25.

Witkowska Grażyna

j. polski,  historia i wos, rewalidacja, oligofrenopedagogika edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna

wych. kl.  VI, rewalidacja, historia kl. IV-VIII, wos kl. VIIIa i VIIIb, język polski kl. VI

26.

Zych Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna, angielski - wczesne nauczanie, pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna

Nauczyciel przedszkola „Średniaki”

27.

Żołnowska Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna,

j. angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym, w-f, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

wych. kl. III, język angielski kl. I-III